[cs_section bg_image=”https://meerbaan.nl/wp-content/uploads/2019/08/Privacy-verklaring-Meerbaan.nl_-1.jpg” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 0px 0px 20px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”true” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column bg_color=”global-color:4c696e6b20496e746572616374696f6e” fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/4″ style=”padding: 20px 0px 0px;margin-right: 20px;”][cs_text class=”titel-pages1″]

Privacybeleid

[/cs_text][/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/4″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/4″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/4″ style=”padding: 0px;”] [/cs_column][/cs_row][/cs_section][cs_section bg_color=”hsl(0, 0%, 100%)” parallax=”false” separator_top_type=”none” separator_top_height=”50px” separator_top_inset=”0px” separator_top_angle_point=”50″ separator_bottom_type=”none” separator_bottom_height=”50px” separator_bottom_inset=”0px” separator_bottom_angle_point=”50″ style=”margin: 0px;padding: 45px 0px;”][cs_row inner_container=”true” marginless_columns=”false” style=”margin: 0px auto;padding: 0px;”][cs_column fade=”false” fade_animation=”in” fade_animation_offset=”45px” fade_duration=”750″ type=”1/1″ style=”padding: 0px;”][cs_text]

Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Het privacyreglement heeft tot doel:

  • Te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van persoonsgegevens die

bij MEERbaan zijn opgeslagen;

  • Te voorkomen dat personeelsgegevens voor een ander doel worden gebruikt dan

waarvoor zij bestemd zijn;

  • Het recht op privacy van iedereen te respecteren en te beschermen.
Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

MEERbaan
Nieuwe Kazernelaan 2-D5, 6711 JC te Ede, marcel@meerbaan.nl, 06-319 93 481

MEERbaan verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens

MEERbaan verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • (achter)Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon, emailadres, geboortedatum, geslacht; ​
  • Gegevens noodzakelijk ten behoeve van het traject, zoals opleiding, werkervaring, arbeidsongeschiktheidsgegevens, beroepswens, in te zetten re-integratiediensten, voortgang van het traject. ​
Doeleinden

MEERbaan voert in opdracht van diverse opdrachtgevers werkzaamheden uit op het gebied van advies, onderzoek, projectontwikkeling en re-​integratie. Voor een juiste en correcte uitvoering is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens vast te leggen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens, omdat MEERbaan hier gerechtvaardigde belangen bij heeft, zoals het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar diensten. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Indien u uit eigen beweging -al dan niet op verzoek van MEERbaan- persoonsgegevens aan MEERbaan verstrekt, geeft u daarmee toestemming dat MEERbaan deze gegevens verwerkt.

Verstrekking aan derden

N.v.t.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Indien uw persoonsgegevens buiten de EER worden verwerkt. (De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.) zijn daarvoor passende waarborgen getroffen.
Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen indien gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

MEERbaan zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat MEERbaan zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft MEERbaan passende beveiligingsmaatregelen genomen.

  • ​Gegevens zijn opgeslagen in computerbestanden die slechts op te halen zijn door het volgen van een procedure waarin codes ingevoerd moeten worden;
  • De directeur wijst binnen de organisatie werkzame personen aan die in het kader van de hen opgedragen werkzaamheden rechtstreeks toegang moeten hebben tot de registratie of onderdelen daarvan. De aanwijzing geschiedt op functieniveau;
    ​Deze personen hebben toegang tot persoonsgegevens voor zover dit voor het beheer, respectievelijk de bewerking, van de registratie noodzakelijk is;
  • Binnen de organisatie kunnen gegevens uit de persoonsregistratie alleen worden verstrekt aan personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de actuele dienstverlening aan en begeleiding van de geregistreerde, voor zover dit voor hun taakuitoefening noodzakelijk is. ​
Uw rechten

U heeft het recht om MEERbaan een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u MEERbaan verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

MEERbaan, ​marcel@meerbaan.nl
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door MEERbaan, laat dit dan vooral aan ons weten. 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 28 juli 2019.
MEERbaan kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

[/cs_text][/cs_column][/cs_row][/cs_section]